Όλο το περιεχόμενο, φωτογραφίες, εικόνες και γραφικά που παρουσιάζονται στο site www.loulakoudis.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου
(εκτός αναγραφής του αντιθέτου), και προστατεύται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993 και κανόνες
Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα). Κάθε αναδημοσίευση, ή αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας ή διασκευασμένο,
με οποιοδήποτε τρόπο, περιεχομένων του www.loulakoudis.com χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Λουλακούδη Κυριάκο, δεν επιτρέπεται.
Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993,
την σχετική ελληνική νομοθεσία καθώς και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

__________________________________

All the content, photographs, images and graphics which are present in site www.loulakoudis.com is intellectual property of the photographer
(except if indicated the contrary), and protected by the laws on intellectual property rights (Law 2121/1993 and rules of international law
which are valid in Greece). Each republication, or reproduction, of whatever medium, with or without processing, in any manner,
content of www.loulakoudis.com without prior permission from Loulakoudis Kyriakos, is not permitted.
Otherwise, occurs imputation according to the L. 2121/1993,
the relevant Greek legislation and rules of international law which are valid in Greece.


Copyright © 2007-2013 Loulakoudis Kyriakos Photography
-BACK TO SITE-